حراج!

اتوکلاو آزمایشگاهی

اتوکلاو آزمایشگاهی ۱۰۰ لیتری

28,500,000 تومان
حراج!

اتوکلاو آزمایشگاهی

اتوکلاو آزمایشگاهی ۷۵ لیتری

27,800,000 تومان
حراج!

اتوکلاو آزمایشگاهی

اتوکلاو آزمایشگاهی ۵۵ لیتری

26,500,000 تومان
حراج!

اتوکلاو آزمایشگاهی

اتوکلاو آزمایشگاهی ۲۵ لیتری

21,000,000 تومان
حراج!

اتوکلاو آزمایشگاهی

اتوکلاو آزمایشگاهی ۱۰ لیتری

20,100,000 تومان