ابزار تراکستومی تروکار آکرمن-دنکر

ابزار تراکستومی تروکار آکرمن-دنکر، سایز 11/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

ابزار تراکستومی تروکار آکرمن-دنکر، سایز ۱۱/۵ سانتیمتر