رسپ مالتز با لبه تنگستن کارباید

رسپ مالتز با لبه تنگستن کارباید، سایز 21 سانتیمتر

تماس بگیرید

رسپ مالتز با لبه تنگستن کارباید، سایز ۲۱ سانتیمتر