سوزنگیر برای چپ دستها هالسی با فک تنگستن کارباید(HALSEY)

سوزنگیر برای دست چپها هالسی با فک تنگستن کارباید(HALSEY)، سایز 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر برای دست چپها هالسی با فک تنگستن کارباید(HALSEY)، سایز ۱۳ سانتیمتر