سوزنگیر میکرو کاستروویجو با فک تنگستن کارباید(CASTROVIEJO)

سوزنگیر میکرو کاستروویجو(CASTROVIEJO)با فک تنگستن کارباید، سایز 14 سانتیمتر ، مستقیم و کرو

تماس بگیرید

سوزنگیر میکرو کاستروویجو(CASTROVIEJO)با فک تنگستن کارباید، سایز ۱۴ سانتیمتر ، مستقیم و کرو