قیچی تشریح با لبه تنگستن کارباید رگنل(RAGNELL)

قیچی تشریح با لبه تنگستن کارباید رگنل(RAGNELL)، سایز 12/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح با لبه تنگستن کارباید رگنل(RAGNELL)، سایز ۱۲/۵ سانتیمتر