قیچی تشریح بیبی – متزنبام(BABY-METZENBAUM)

قیچی تشریح بیبی – متزنبام(BABY-METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز 14/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح بیبی – متزنبام(BABY-METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز ۱۴/۵ سانتیمتر