قیچی تشریح متزنبام الگوی استاندارد (METZENBAUM)

قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز 18 و 20/5 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز ۱۸ و ۲۰/۵ و ۲۳ سانتیمتر