قیچی جراحی آمبیلیکال(نافی) بوش(BUSH) یک تیغه دندانه دار

قیچی آمبیلیکال(نافی) بوش(BUSH) یک تیغه دندانه دار، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی آمبیلیکال(نافی) بوش(BUSH) یک تیغه دندانه دار، سایز ۱۶ سانتیمتر