قیچی جراحی آمبیلیکال(نافی) بوش(BUSH)

قیچی آمبیلیکال(نافی) بوش(BUSH)، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی آمبیلیکال(نافی) بوش(BUSH)، سایز ۱۶ سانتیمتر