قیچی جراحی بینی فومن یک تیغه دندانه دار(FOMON)

قیچی جراحی بینی فومن یک تیغه دندانه دار(FOMON)، سایز 13/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی بینی فومن یک تیغه دندانه دار(FOMON)، سایز ۱۳/۵ سانتیمتر