قیچی جراحی لوزه دین(DEAN)

قیچی جراحی لوزه دین(DEAN)، یک تیغه دندانه دار، سایز 18/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی لوزه دین(DEAN)، یک تیغه دندانه دار، سایز ۱۸/۵ سانتیمتر