قیچی جراحی و تشریح رگنل (RAGNELL)

قیچی جراحی و تشریح رگنل (RAGNELL)، مستقیم و کرو، سایز 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی و تشریح رگنل (RAGNELL)، مستقیم و کرو، سایز ۱۳ سانتیمتر