قیچی ظریف تشریح جیمسون(JAMESON)

قیچی ظریف تشریح جیمسون(JAMESON)، کرو، سایز 15/5 و 18 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی ظریف تشریح جیمسون(JAMESON)، کرو، سایز ۱۵/۵ و ۱۸ سانتیمتر