قیچی میکرو وناس (VANNAS)

قیچی میکرو وناس (VANNAS)، سایز 14/5 سانتیمتر، 18 سانتیمتر، مستقیم و کرو

تماس بگیرید

قیچی میکرو وناس (VANNAS)، سایز ۱۴/۵ سانتیمتر، ۱۸ سانتیمتر، مستقیم و کرو