قیچی وسکولار تشریح

قیچی وسکولار تشریح، سایز 12 و 14/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی وسکولار تشریح، سایز ۱۲ و ۱۴/۵ سانتیمتر