پانچ لمینکتومی فریس – اسمیت- کریسون سرپایین (FERRIS-SMITH-KERRISON)

پانچ لمینکتومی فریس – اسمیت- کریسون(FERRIS-SMITH-KERRISON)، سرپایین 90 درجه

تماس بگیرید

پانچ لمینکتومی فریس – اسمیت- کریسون(FERRIS-SMITH-KERRISON)، سرپایین ۹۰ درجه