پانچ لمینکتومی فریس – اسمیت- کریسون سر بالا (FERRIS-SMITH-KERRISON)

پانچ لمینکتومی فریس – اسمیت- کریسون(FERRIS-SMITH-KERRISON)، سربالا 90 درجه

تماس بگیرید

پانچ لمینکتومی فریس – اسمیت- کریسون(FERRIS-SMITH-KERRISON)، سربالا ۹۰ درجه