پنس استریل

پنس استریل، سایز 20 و 20/5 و 29 سانتیمتر

تماس بگیرید

پنس استریل، سایز ۲۰ و ۲۰/۵ و ۲۹ سانتیمتر