پنس تناککلوم رحمی تیله(TEALE)

پنس تناککلوم رحمی تیله(TEALE)، کرو به طرفین، 3*4 دندانه، سایز 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

پنس تناککلوم رحمی تیله(TEALE)، کرو به طرفین، ۳*۴ دندانه، سایز ۲۳ سانتیمتر