چاقوی لیستون(LISTON)

چاقوی تشریح لیستون(LISTON)، سایز لبه برنده 130،160،190،215 میلیمتر

تماس بگیرید

چاقوی تشریح لیستون(LISTON)، سایز لبه برنده ۱۳۰،۱۶۰،۱۹۰،۲۱۵ میلیمتر