ابزار جراحی

Cotton Carrier EDER

تماس بگیرید

ابزارهایی که در جراحی مسیر گوارش استفاده می شوند ابزار لوله های گوارش نامیده می شوند. شامل دو گروه هستند؛ ابزارهای تخصصی و ابزراهی عمومی که هر کدام از اینها به دو گروه ابزارهای تهاجمی مثل قیچی ها و کاترها و ابزراهی غیر تهاجمی مانند پنس ها، لوله ساکششن ها و … می باشد. ابزارهایی که برای عمل لوله های گوارش از ابتدای مری شروع می شود و به انتهای روده ختم می شود همگی شامل ابزارهای عمومی مشابه و ابزارهای تخصصی خاص مخصوص خود می باشد.مانند عمل مری، عمل معده، روده کوچک و بزرگ، آپاندیس و هموروئید