ابزار لوله های گوارش -ابزارهای عمومی - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

ابزار جراحی

Cotton Carrier EDER

تماس بگیرید

ابزارهایی که در جراحی مسیر گوارش استفاده می شوند ابزار لوله های گوارش نامیده می شوند. شامل دو گروه هستند؛ ابزارهای تخصصی و ابزراهی عمومی که هر کدام از اینها به دو گروه ابزارهای تهاجمی مثل قیچی ها و کاترها و ابزراهی غیر تهاجمی مانند پنس ها، لوله ساکششن ها و … می باشد. ابزارهایی که برای عمل لوله های گوارش از ابتدای مری شروع می شود و به انتهای روده ختم می شود همگی شامل ابزارهای عمومی مشابه و ابزارهای تخصصی خاص مخصوص خود می باشد.مانند عمل مری، عمل معده، روده کوچک و بزرگ، آپاندیس و هموروئید