لوازم حمل و انتقال نمونه

سینی نمونه برداری با کیت لوله

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

لوله خون گیری CBC k2 & k3

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

لوله خون گیری CBC

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

سینی نمونه برداری عمومی

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

سینی نمونه برداری

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

ظرف حمل نمونه پاتولوژی

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

جعبه کرایو

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

کیف حمل نمونه

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

کیف کمک های اولیه

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

کیف یونیورسال

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

لوله خون گیری یکبار مصرف PT-PTT

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

لوله خون گیری بدون خلأ ESR

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

لوله خون گیری نوزادیEDTA

تماس بگیرید

لوازم حمل و انتقال نمونه

لوله های سرم (Serum)

تماس بگیرید