ابزار تشخیص بینایی

نگاتسکوپ سه خانه

13,600,000 تومان

ابزار تشخیص بینایی

نگاتسکوپ دو خانه

9,400,000 تومان

ابزار تشخیص بینایی

نگاتسکوپ تک خانه

4,700,000 تومان

ابزار تشخیص بینایی

تست دید سه بعدی فلای

تماس بگیرید

ابزار تشخیص بینایی

آفتالموسکوپ MD

تماس بگیرید

ابزار تشخیص بینایی

ست اتو آفتالموسکوپ MD

تماس بگیرید

ابزار تشخیص بینایی

افتالموسکوپ هاین K180

تماس بگیرید

ابزار تشخیص بینایی

افتالموسکوپ هاین Beta200

تماس بگیرید

ابزار تشخیص بینایی

افتالموسکوپ هاین Beta 200S

تماس بگیرید