سوزنگیر برای چپ دستها میو-هگار با فک تنگستن کارباید(MAYO-HEGAR)

سوزنگیر برای چپ دستها میو-هگار با فک تنگستن کارباید(MAYO-HEGAR)، سایز 16 و 18/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر برای چپ دستها میو-هگار با فک تنگستن کارباید(MAYO-HEGAR)، سایز ۱۶ و ۱۸/۵ سانتیمتر