سوزنگیر میکرو صاف جاکوبسن با فک تنگستن کارباید(JACOBSON)

سوزنگیر میکرو صاف جاکوبسن(JACOBSON)با فک تنگستن کارباید، مستقیم ، سایز 18 و 21 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر میکرو صاف جاکوبسن(JACOBSON)با فک تنگستن کارباید، مستقیم ، سایز ۱۸ و ۲۱ سانتیمتر