قیچی تشریح با رینگ بزرگ

قیچی تشریح با رینگ بزرگ، مستقیم و کرو، سایز 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح با رینگ بزرگ، مستقیم و کرو، سایز ۱۰/۵ سانتیمتر