قیچی تشریح ظریف متزنبام(METZENBAUM)

قیچی تشریح ظریف متزنبام(METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز 18 و 20/5 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح ظریف متزنبام(METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز ۱۸ و ۲۰/۵ و ۲۳ سانتیمتر