قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)

قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز 15/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز ۱۵/۵ سانتیمتر