قیچی تشریح میو – لکسر(MAYO-LEXER)

قیچی تشریح میو – لکسر(MAYO-LEXER)، مستقیم و کرو، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح میو – لکسر(MAYO-LEXER)، مستقیم و کرو، سایز ۱۶ سانتیمتر