قیچی جراحی مستقیم با نوک دو سر تیز الگوی استاندارد

قیچی جراحی الگوی استاندارد، مستقیم، سایز 12 و 13 و 14/5 و 15 و 16/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی الگوی استاندارد، مستقیم، سایز ۱۲ و ۱۳ و ۱۴/۵ و ۱۵ و ۱۶/۵ سانتیمتر