ابزار بخیه (عمومی)

پنس برش ریشتر – هیث

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

پنس برش کولین

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

پنس برش میشل

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

پنست HEGENBARTH

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

پنست میشل

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

کلیپ بخیه میشل

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

پنس CHILDE

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

لیگاتور کنداکتور کوخر

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

لیگاتور کونداکتور پیر

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزن لیگاتور دس چامپس

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزن لیگاتور کوپر

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزن لیگاتور هرد

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزن لیگاتور کرونکر

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزن لیگاتور

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزن ریوردین

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزنگیر یانگ – میلین

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزنگیر تونیس

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزنگیر کرایل

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

سوزنگیر متیو

تماس بگیرید

ابزار بخیه (عمومی)

قیچی سوزنگیر گیلیس

تماس بگیرید

ابزار بخیه ابزار جراحی است که برای بخیه زدن مورد استفاده قرار می گیرد. بخیه در عمل جراحی به معنای بستن زخم است. در عمل های جراحی ای که باید بر روی ارگان های داخلی انجام شوند بریدن قسمتی از پوست برای دسترسی به اعضای داخلی بدن امری اجتناب ناپذیر است. از این رو قسمت بریده شده باید توسط بخیه مجدداً دوخته شود؛ مدتی به بدن برای ترمیم بافت های آسیب دیده ی پوستی فرصت داد و سپس بخیه ها را کشید.

کاربرد دیگر بخیه برای زخم هایی است که به هر علتی به جز عمل جراحی در بدن ایجاد شده است. همانند تصادفات، نزاع های خیابانی، بریدن با اشیاء تیز و …

مهم ترین ابزار بخیه سوزن و نخ بخیه هستند که بسیار مورد استفاده برای بستن زخم می باشند که این امر سبب ترمیم بافت و کم شدن خطر عفونت می باشد. بخیه برای زخم های عمیق انجام می شود و این امر سبب ترمیم بافت های آسیب دیده می شود.