ابزار جراحی تراکستومی - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

ابزار جراحی تراکستومی همانطور که از معنی اسمش پیداست مربوط به عمل جراحی نای می باشد که در این عمل نای را سوراخ کرده و لوله تراکستومی را وارد بدن می کنند.