مواد محیط کشت

لاکتوز آگار

تماس بگیرید

مواد محیط کشت

محیط کشت پرسنس

تماس بگیرید

مواد محیط کشت

محیط CAYE Broth

تماس بگیرید