تخت جراحی و اتاق عمل - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

تخت بیمارستانی

تخت معاینه مدل GH

تماس بگیرید