اکسیژن ساز دستگاهی برای تولید اکسیژن با درصد خلوص بالا می باشد.

بیماران ریوی یا قلبی و… که پزشک آنها را توصیه به استفاده از اکسیژن نموده یا می بایست از کپسول اکسیژن استفاده نمایند یا از دستگاه اکسیژن ساز.

استفاده از کپسول اکسیژن دردسرهای خاص نظیر پر کردن را دارد اما دستگاه اکسیژن ساز تنها با اتصال به برق شهری اکسیژن را با خلوص بالا تولید می نماید.

این دستگاه مدل خانگی و بیمارستانی دارد.