سایر کالاهای مصرفی

چست لید اسکین تکت

3,420,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ بیستوری کیاتو

140,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP91

26,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

تیغ SP90

26,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

مارکر جراحی

25,000 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آب مقطر ۵ لیتری

18,500 تومان

سایر کالاهای مصرفی

آیس پک پزشکی

1,300 تومان3,400 تومان