سوزنگیر وانگنستین با فک تنگستن کارباید(WANGENSTEEN)

سوزنگیر وانگنستین با فک تنگستن کارباید(WANGENSTEEN)، سایز 27 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر وانگنستین با فک تنگستن کارباید(WANGENSTEEN)، سایز ۲۷ سانتیمتر