سوزنگیر کرایل – وود با فک تنگستن کارباید(CRILE-WOOD)

سوزنگیر کرایل – وود با فک تنگستن کارباید(CRILE-WOOD)، سایز 15 و 18 و 20/5 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر کرایل – وود با فک تنگستن کارباید(CRILE-WOOD)، سایز ۱۵ و ۱۸ و ۲۰/۵ و ۲۳ سانتیمتر