قیچی تشریح با لبه تنگستن کارباید لکسر (LEXER)

قیچی تشریح با لبه تنگستن کارباید لکسر (LEXER)، سایز 16 سانتیمتر، مستقیم و کرو

تماس بگیرید

قیچی تشریح با لبه تنگستن کارباید لکسر (LEXER)، سایز ۱۶ سانتیمتر، مستقیم و کرو