قیچی تشریح بیبی – لکسر(BABY-LEXER)

قیچی تشریح بیبی – لکسر(BABY-LEXER)، مستقیم و کرو، سایز 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح بیبی – لکسر(BABY-LEXER)، مستقیم و کرو، سایز ۱۰/۵ سانتیمتر