قیچی تشریح لکسر(LEXER)

قیچی تشریح لکسر(LEXER)، مستقیم و کرو ، سایز 16/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح لکسر(LEXER)، مستقیم و کرو ، سایز ۱۶/۵ سانتیمتر