قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)

قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز 11/5و 12/5 و 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح متزنبام (METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز ۱۱/۵و ۱۲/۵ و ۱۳ سانتیمتر