قیچی تشریح میو – هرینگتون(MAYO-HARRINGTON)

قیچی تشریح میو – هرینگتون(MAYO-HARRINGTON)، سایز مستقیم و کرو، سایز 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح میو – هرینگتون(MAYO-HARRINGTON)، سایز مستقیم و کرو، سایز ۲۳ سانتیمتر