قیچی تشریح میو(MAYO)

قیچی تشریح میو(MAYO)، مستقیم و کرو، سایز 14/5 و 15 و 17 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح میو(MAYO)، مستقیم و کرو، سایز ۱۴/۵ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۳ سانتیمتر