قیچی تشریح نلسون-متزنبام(NELSON-METZENBAUM)

قیچی تشریح نلسون-متزنبام(NELSON-METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز 26 و 28/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح نلسون-متزنبام(NELSON-METZENBAUM)، مستقیم و کرو، سایز ۲۶ و ۲۸/۵ سانتیمتر