قیچی تشریح و تاندون استیونس ۱۰/۵ سانتیمتر(STEVENS)

قیچی تشریح و تاندون استیونس(STEVENS)، مستقیم و کرو، سایز 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح و تاندون استیونس(STEVENS)، مستقیم و کرو، سایز ۱۰/۵ سانتیمتر