قیچی جراحی اپیزیوتومی مارباخ(MARBACH)

قیچی جراحی اپیزیوتومی مارباخ(MARBACH)،یک تیغه دندانه دار، سایز 15/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی اپیزیوتومی مارباخ(MARBACH)،یک تیغه دندانه دار، سایز ۱۵/۵ سانتیمتر