قیچی جراحی اپیزیوتومی

قیچی جراحی اپیزیوتومی، یک تیغه دندانه دار، سایز 19/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی اپیزیوتومی، یک تیغه دندانه دار، سایز ۱۹/۵ سانتیمتر