قیچی جراحی کلی(KELLY)

قیچی جراحی کلی(KELLY)، مستقیم و کرو، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی کلی(KELLY)، مستقیم و کرو، سایز ۱۶ سانتیمتر